Aalund Business Insight – Revisjonsbransjen – Desember 2015

Aalund Business Insight – Revisjonsbransjen – Desember 2015

Norske virksomheters budskap til revisjonsfirmaene: ”Bruk flere krefter på rådgivning og øk kundekontakten”

Aalund har bedt den øverst plasserte økonomske beslutningstaker i 350 norske virksomheter om å utpeke de områder som deres revisjonsfirma spesielt bør bruke krefter på å forbedre i de kommende 12 måneder.

Det pekes først og fremst på at revisjonsfirmaene bør være mer rådgivende enn i dag. Flere nevner at revisor er dyktig til revisjon, kontroll og problemsporing, men at det kniper med evnen til å bidra med råd og forslag til f.eks effektivisering, prosessoptimering eller andre driftsmessige forhold. I denne sammenheng etterlyses hyppigere og tettere kundedialog, slik at revisor har bedre mulighet for å komme med relevante innspill.

Virksomhetene uttaler blant annet:

  • ”De skal komme med tips om rutiner/driftsmåter som kan forbedre vår drift”
  • ”Vi ønsker å bruke revisor som en sparringspartner også gjennom året”
  • ”De skal være mer utfordrende og tilstede
  • ”Et fast årlig oppfølgingsbesøk hos kunden for felles analyse og rådgivning rundt økonomisk tilstand.”
  • ”Vi ønsker oppfølging underveis utover kun kontroll/revisjon”
  • ”De må beholde nærhet til kunden selv i vekstperioder som nå”

De største virksomhetene etterlyser også mer rådgivning, men mener først og fremst at revisjonsfirmaene bør øke forretningsforståelsen og få mer innsikt i relevante bransjeforhold.

Virksomhetenes budskaper er blant annet:

  • ”De må være enda mer forretningsorienterte vs regelryttere”
  • ”De må styrke seg på invovlering i selskapets utfordringer”
  • ”De må sette seg mer inn i hverdagen til kunden og hva som er praktisk mulig og ikke bare fokusere på teoretisk mulighet”
  • ”De må få en bedre forståelse av vår organisasjon og samarbeidspartnere”

Figur 1

”Hvis hovedrevisjonsfirmaet skal bli enda dyktigere de neste 12 månedene, hvor synes du kreftene spesielt skal brukes?”

REB-Business-Insight-NO-2015-FIGUR1

Note: Ettersom virksomhetene har mulighet til å avgi flere svar på spørsmålet, kan summen av prosenttall overstige 100.

Norske revisjonskunder forventer uendret kjøp av rådgivningsytelser hos hovedrevisjonsfirmaet i de kommende år

Aalund har bedt virksomhetene om å vurdere hvordan kjøp av rådgivningsytelser fra hovedrevisionsfirmaet vil utvikle seg i de kommende år.

Cirka 60% av virksomhetene forventer å kjøpe de samme rådgivningsytelser som i dag – og nesten 20% forventer å kjøpe flere rådgivningsytelser.

Forventningene er stort sett de samme blant store og små virksomheter, dog er det en litt større andel blant de største virksomheter som forventer å kjøpe færre rådgivningsytelser hos hovedrevisjonsfirmaet.

Virksomheter som forventer å kjøpe flere rådgivningsytelser enn i dag, utpeker spesielt ett konkret område hvor behovet vil stige – nemlig rådgivning om skatt, moms og avgifter.


Figur 2

”Hvis du ser et par år frem i tid, hvordan forventer du at dine kjøp av rådgivningsytelser vil utvikle seg - dvs. ytelser som ligger ut over den rene revisjonsytelsen?”

REB-Business-Insight-NO-2015-FIGUR2


Figur 3

”Hvilke nye rådgivningsytelser tenker du på?”REB-Business-Insight-NO-2015-FIGUR3

Note:
1. Spørsmålet er kun besvart av virksomheter som forventer å kjøpe flere rådgivningsytelser.
2. Der er for få observasjoner til å vise et særskilt resultat for toppsegmentet.
3. Ettersom virksomhetene har mulighet til å avgi flere svar på spørsmålet, kan summen av prosenttall overstige 100.

Om Aalund

Aalund har siden 2003 analysert det norske revisjonsmarkedet via den store årlige telefonintervju-undersøkelse ”Revisjonsbarometret” samt en rekke enkeltstående kunde- og markedsanalyser. Aalund gjennomfører lignende undersøkelser i flere Business-to-Business bransjer blant profesjonelle tjenestetilbydere, og tilbyr dessuten en rekke onlineverktøyer innenfor BtB salg og relasjonsbygning, ekstern/intern kommunikasjon samt medarbeidertrivsel.